Baby Names Guide

Baby Names Zain

Below are the results for baby name Zain. Meaning of Zain. Origin of Zain.
Advanced search

Name Gender Origin/Nationality Name Meaning
Zain Girl Muslim, Arabic Beauty
 
Zain Boy Muslim, Arabic Friend, beloved
 
Zain,Zayn Boy Muslim, Arabic Beauty
 
Zaina Girl Muslim, Arabic Beautiful
 
Zaina Girl Muslim, Arabic Beautiful
 
Zainab Girl Muslim, Arabic Prophets wife
 


[Previous] Page 1 of 1 [Next]
Baby Name Zain - Zain Baby Name
Origin of Zain - Meaning of Zain